A Leier Magyarország vezető kéménygyártója

Keresés

Részvételi és adatkezelési szabályzat

Leier Kéménycsere akció – 2019. tavasz

RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Régi helyett újat!


Rendelje meg új Leier kéményét a https://kemenyshop.leier.hu/webaruhaz-ból vagy az Akcióban részt vevő értékesítő partnereinken keresztül, jelölje meg a régi kéménye lecserélésének okát és a készlet erejéig választhat ajándék okoseszközeink közül!
Figyelmesen olvassa el a jelen tájékoztatót, mivel nem minden kéményvásárlás után jár az ajándék, csak a jelen szabályzatban foglalt részvételi feltételek teljes körű teljesítése esetén! A kereskedőknél kérje kifejezetten a kéménycsere akciót!

A Kéménycsere akció (a továbbiakban mint Akció) időtartama: 2019. március 1-től visszavonásig.

1. Szervezés és lebonyolítás

Az Akció szervezője, adatkezelője és lebonyolítója a Leier Hungária Kft. (székhely: 9024 Győr, Baross G. út 42., cégjegyzékszám: 08-09-004486, adószám: 11138075-2-08, e-mail cím: pr@leier.hu, telefonszám: 06 96 512 550) a továbbiakban: Szervező, aki a jelen Részvételi és adatkezelési szabályzatban (a továbbiakban mint Szabályzat) foglaltaknak megfelelően jár el. A Szabályzat elérhető: www.kemenycsere.hu és https://kemenyshop.leier.hu/webaruhaz oldalakon, valamint az akcióban részt vevő Értékesítő partnereknél.

2. Az Akcióban résztvevők köre

2.1. Az Akcióban kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes, az alábbi 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek vehetnek részt, akik a 3. pontban foglalt feltételeket teljesítik.

2.2. Az Akcióban nem vehetnek részt a Leier cégcsoport munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. Az Akcióban való részvétel feltételei

3.1. Az Akcióban azok a személyek (a továbbiakban mint Vásárló) vehetnek részt, akik a https://kemenyshop.leier.hu/webaruhaz-ból történő rendelés útján, vagy a jelen Szabályzat 8. sz. pontjában felsorolt értékesítő partnereinktől (a továbbiakban mint Értékesítő partner) vásárolnak Leier „Smart", „LSK", „Multikeram", vagy „Multikeram LAS" típusú egykürtős kéményrendszert és

a https://kemenyshop.leier.hu/webaruhazból történő vásárlás során
az Akció időtartama alatt a 3.2. pontban felsorolt kémények bármelyikét megvásárolja és a megrendelés során megjelöli, miért cseréli le régi kéményét. Az ajándékra való jogosultság feltétele a megrendelt kéményrendszer átvétele és vételárának megfizetése.

Értékesítő partnereinktől való vásárlás esetén
az Akció időtartama alatt a 3.2. pontban felsorolt kémények bármelyikét megvásárolja és megadja, hogy miért cseréli le régi kéményét. Az ajándékra való jogosultság feltétele a kémény átvétele és vételárának megfizetése.

3.2. Az Akcióban a Leier „Smart", „LSK", „Multikeram" és „Multikeram LAS" típusú kéményrendszerek vásárlásával lehet részt venni, különálló kéményalkatrészek, kéménytartozékok és kéményrészek vásárlásával nem.

3.3. A kéménycsere akcióban csak azok a kémények vesznek részt, melyeket a gyártó (Leier Hungária Kft.) szállít ki a vevő által megadott szállítási címre. Ha az akcióban részt szeretne venni, megrendelésekor kérje a kereskedőtől a gyártótól történő közvetlen, ingyenes kiszállítást! A kereskedő által kiszállított vagy a kereskedőnél átvett termékek nem vesznek részt az akcióban, azok után ajándék nem jár és azok ingyenes szállításáról sem gondoskodik a játék szervezője, a gyártó.

3.3. Az Akcióban való részvétel önkéntes és ingyenes.

4. Az Akció egyéb feltételei

4.1. Amennyiben a Vásárló többször is teljesíti az Akcióban való részvétel feltételeit, vagy egy vásárlás alkalmával több kéményt is megrendel, úgy minden megrendelt kémény mellé választhat egy – akár azonos, akár különböző - ajándékot.

4.2. A Vásárlók kötelesek a jogszabályi rendelkezéseket betartani. Amennyiben a Vásárló által a kéménycsere indokaként írt okok bármelyike, illetve annak megfogalmazása nyilvánvalóan sérti vagy sértheti valamely személy jogait, az általános elfogadott erkölcsi normákat, jó ízlést, vagy az ellen bárki tiltakozik, a Szervező jogosult a Vásárlót az Akcióból kizárni.

Ezen kívül a megadott indok nem tartalmazhat a Szervezőre, vagy a Leier cégcsoport bármely tagjára vonatkozó negatív kijelentéseket, nem tartalmazhat a Szervező versenytársaira utaló logókat, képeket, üzeneteket, burkolt vagy nyílt reklámot. Az ilyen tartalmat közlő Vásárlót a Szervező az Akcióból kizárhatja.

4.3. A Szervezőnek jogában áll a kéménycserére írt indokokat felhasználni, honlapjain, egyéb média felületeken, közösségi oldalakon nyilvánosan, név nélkül, személyazonosításra alkalmatlan módon közzétenni.

4.4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy bármely Vásárlót kizárja az Akcióból, különösen, de nem kizárólagosan a 4.2. pontban felsorolt szabályok megszegése esetén.

5. Az ajándékok

5.1. Az Akcióban való részvétel feltételeit teljesítő Vásárló a www.kemenycsere.hu, és a https://kemenyshop.leier.hu/webaruhaz honlapon felsorolt ajándékok közül választhat a készlet erejéig.

Választott ajándékát a kéménnyel együtt, vagy a kémény átvételét követően legfeljebb 8 napon belül a Magyar Posta Zrt. (MPL) vagy a GLS futárszolgálat (GLS General Logistics Systems Hungary Kft.) szállítja házhoz.

A Szervező törekszik arra, hogy minden Vásárló megkapja az általa megjelölt ajándékot. Amennyiben a választott ajándék a megrendelés és a kiszállítás időpontja között mégis elfogyna, a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azt a Vásárlóval történt előzetes egyeztetést követően másik ajándékra cserélje. A Szervező ilyen esetben a Vásárlóval az általa megadott elérhetőségeken (telefon, e-mail) veszi fel a kapcsolatot.

5.2. Amennyiben a Vásárló az ajándék kiszállítását végző futárszolgálattól az ajándékot nem veszi át, a Szervező nem köteles azt újra kiküldeni, vagy az átvételt más módon biztosítani. A Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli a Vásárló téves adatszolgáltatása esetén. Amennyiben a Vásárló nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek, az ajándékra nem jogosult. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre nem váltható.

6. Adatkezelés

6.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 16. § szerinti előzetes tájékoztatáshoz való jog érvényesülése érdekében a Szervező mint adatkezelő tájékoztatja a Vásárlókat, hogy személyes adataik kezelésére az önkéntes hozzájárulásuk alapján kerül sor. A Vásárlók személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatót az Akcióval összefüggő adatkezelés vonatkozásában a jelen Szabályzat 7. pontja tartalmazza. A https://kemenyshop.leier.hu/webaruhaz adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://kemenyshop.leier.hu/adatkezelesi-szabalyzat linken.

6.2. A Vásárló a megrendelés, illetve feltöltés véglegesítését megelőzően a checkbox kipipálásával hozzájárul ahhoz, hogy
- a Szervező a Vásárló személyes adatait (név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím) a jelen Akció lebonyolítása és dokumentálása, valamint az ajándékok postázása céljából kezelje,
- amennyiben szükséges, a Szervező az ajándék kiszállításának egyeztetése céljából a Vásárlót a megadott elérhetőségein megkeresse,
- a Szervező a Vásárló adatait az ajándék szállítását végző Magyar Posta Zrt. (MPL) vagy a GLS futárszolgálat részére átadja.

6.3. Az adatkezelő (egyben Szervező) a Leier Hungária Kft.
Székhely/ postacím: 9024 Győr, Baross Gábor út 42.
Telefonszám: 96/512-550
E-mail cím: adatvedelem@leier.hu

6.4. A jelen Akcióval összefüggő adatkezelés célja, hogy a Szervező az Akció feltételeit teljesítő Vásárló részére a választott ajándékát el tudja juttatni. A kezelt adatok köre az ajándék postázáshoz feltétlenül szükséges adatokra korlátozódik és nem terjeszkedik túl a webáruházból történő vásárláskor megadandó adatok körén: név, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím. A Szervező az Akció lezárását követően haladéktalanul, de legkésőbb 2019. augusztus 30 napjáig törli a Vásárlók személyes adatait. A Vásárlók által a kéménycsere indokaként megjelölt okokat név, vagy egyéb személyazonosításra alkalmas adat nélkül, anonimizált módon megőrzi. A Szervező a Vásárlók adatait a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használja fel.
A webáruházból történt vásárláshoz kapcsolódó adatkezelésre a webáruház adatkezelési tájékoztatója vonatkozik, amelyet megtalál: https://kemenyshop.leier.hu/adatkezelesi-szabalyzat

6.5. A Szervező az ajándékok kiszállítása céljából a Vásárló adatait (név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám) a Magyar Posta Zrt. (MPL) vagy a GLS futárszolgálat (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.) részére átadja.

A kézbesítés vonatozásában a Magyar Posta Zrt., illetve a GLS futárszolgálat önálló adatkezelőnek minősül.
A Magyar Posta Zrt. csomagküldéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója elérhető: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato#2.

A GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető:
https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat.

6.6. A Vásárlókat az adatkezeléshez kapcsolódóan megillető jogokat, érvényesítésük módját az Info tv. II/A. fejezete tartalmazza részletesen.

A Vásárló a Szervező által kezelt személyes adatai vonatkozásában jogosult arra, hogy
a.) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelést megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékoztatáshoz való jog), e jog érvényesülését a jelen Szabályzattal biztosítjuk, valamint a Vásárló az Akcióban való részvétel megelőzően további tájékoztatást kérhet a Szervező 7.3. pontban írt elérhetőségein,
b.) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat a Szervező a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),
c.) kérelmére személyes adatait a Szervező helyesbítse, kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
d.) kérelmére személyes adati kezelését a Szervező korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
e.) kérelmére személyes adatait a Szervező törölje (törléshez való jog).
Amennyiben a Vásárló a személyes adati törlését az ajándék kiküldését megelőzően kéri, úgy ajándékát nem tudjuk kézbesíteni. Amennyiben a Vásárló a személyes adatai törlését az ajándék postázását követően kéri, úgy azt a Szervező haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli a Vásárló Akcióhoz kapcsolódó személyes adatait.

6.7. Jogainak érvényesítése érdekében a Vásárló a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Naih) vizsgálatot, illetve eljárás lefolytatását kezdeményezheti az alábbi elérhetőségeken: www.naih.hu, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36 1 391 1400, fax: +36 1 391 1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

A Vásárlónak jogában áll továbbá bírósághoz fordulni, a Szervező székhelye szerint illetékes Győri Törvényszék, vagy választása szerint a Vásárló lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt pert indítani, amennyiben megítélése szerint a Szervező személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

7. Egyéb rendelkezések

7.1. A jelen Szabályzatot a Szervező jogosult egyoldalúan módosítani. A Szabályzat esetleges módosításait vagy visszavonását a Szervező azonnal közzéteszi a www.kemenycsere.hu és a https://kemenyshop.leier.hu/webaruhaz honlapon. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától hatályos. Amennyiben az Akció során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az Akciót szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt az Akcióból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

7.2. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha az Akció időtartama alatt a www.kemenycsere.hu vagy a https://kemenyshop.leier.hu/webaruhaz oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Akció technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

7.3. Az ajándékokhoz kapcsolódó esetleges adófizetési kötelezettség, valamint az ajándékok kiszállításának költsége a Szervezőt terheli. A Szervező a jelen Szabályzatban foglaltakon kívül egyéb költséget nem visel, kötelezettséget nem vállal.

7.4. A Vásárlók az Akcióban való részvételükkel a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Győr, 2019. március 1.

Leier Hungária Kft.
Szervező

8. A Leier Kéménycsere akcióban részt vevő értékesítő partnerek listája

4 Generáció Kft., Kerepes-Szilasliget, 6000 , Béke u. 19.
A-A Tech Kft., Budapest, 1223, Minta u. 2.
A-A TECH KFT., Budapest, 1233, Minta u. 2.
Addenda Kft., Mosonmagyaróvár, 9200, Pozsonyi u. 69.
AKFI Építőanyag Kis- és Nagykereskedelmi Kft., Kaposvár, 7400 , Szigetvári u. 117.
Akker-Plus Kft., Kiskőrös, 6200 , Dózsa György u. 67.
Akker-Plus Kft., Kecskemét, 6000 , Könyves Kálmán krt. 22.
Akker-Plus Kft., Soltvadkert, 6230, Szentháromság u. 86.
Akker-Plus Kft., Soltvadkert, 6230 , Szentháromság u. 86.
Akker-Plus Kft., Kecskemét, 6000 , Könyves Kálmán krt. 22.
Akker-Plus Kft., Akasztó, 6221, Fő út 189.
Akker-Plus Kft., Kiskőrös, 6200, Dózsa György út 67.
Al-Pet Kft., Vecsés, 2220, Vasút állomás, Bajcsy-Zs.u. 2788/12.
Alapozó-Ker. Kft., Miskolc, 3533, Sétány u. 2.
Alba Térkőpark Kft., Székesfehérvár, 8000, Alba Ipari Zóna, Boróka u. 1.
Almádi Tüzép Kft., Balatonalmádi, 8220 , Rákóczi utca 35.
Alpok Építőanyag Centrum, Sopron, 9400, Baross u. 10.
Alu-Csat Bt., Nagykanizsa, 8800, Pallini u 6.
Antal Tüzép (Bau-Trans 2000 Kft.), Cegléd, 2700, Külső-Pesti út 194.
Apátfa Kő és Kertcentrum, Zalaegerszeg, 8900, Gazdaság u. 36.
Aranyi és Társa Kft., Békéscsaba, 5600, Mazán L. u. 18.
ASLEN TRADE Kft., Eger, 3300, Kistályai út 1/A.
Autark Kft., Szentes, 6600, Ipartelepi út 44.
Avers Kft., Lábatlan, 2541 , Rákóczi u. 286.
Avers Kft., Vértesszőlős, 2837, Valusek u. 70.
AWA 2000 Bt., Budapest , 1044 , Váci út 102.
Axióma Kkt., Dunaújváros, 2400, Papírgyári út 17.
Balogh Tüzép, Komoró, 4622 , Petőfi u. 10.
Balázs Tüzép, Bágyogszovát, 9145 , Pacsirtamajor
Bana Tüzép, Sárospatak, 3950, Bláthy Ottó út 3.
Barakk Barkácsáruház és OÁZIS Kertészet, Jászberény, 5100 , Nagykátai út 17.
Barizs Kert Kft., Ócsa, 2364, Kiss J. u. 1/H
Barna Útépítő Kft., Dunakiliti, 9225, Kökényesi utca 10.
Barnád Kft., Sásd, 7370, Rákóczi Ferenc u. 57.
Barta Ép-ker Kft., Paks, 7030, Ipari park
Barta Ép-ker Kft., Dunaföldvár, 7020 , Füzes sor 10.
Bata Tüzép, Hajdúnánás, 4080 , Árpád u. 16.
Bathó Kft., Szolnok, 5000, Thököly út 85/a.
Bau Center Kft., Budaörs , 2040 , Kaktusz u.
Bau Punkt Építőanyag Kereskedés, Szentgotthárd-Rábafüzes, 9970, Kodály Z. u. 16.
Bau Star 98 Kft., Tököl, 2316, Csépi út 2644/10. hrsz
Bau Styl Kft., Vecsés, 2220, Fő u. 2/c.
Bau Trans 2000 Kft., Cegléd, 2700 , Külső Körösi út 1.
Bau-Styl Kft., Vecsés, 2220, Fő út 2/c.
Bau-System 92 Kft., Keszthely, 8360, Epreskert u. 4.
Bau-System 92 Kft., Székesfehérvár, 8000, Új Váralja u. 20.
Bau-System 92 Kft., Szeged, 6724, Pulz u. 46/A.
Bau-System 92 Kft., Budapest, 1095 , Soroksári út 164.
Bau-System 92 Kft., Budapest, 1095, Ipari park u. 9.
Bau-Trans 2000 Kft., Nagykőrös, 2750, Vásárszél u. 3.
Bau-Trans 2000 Kft., Nagykőrös, 2750, Szurdok dűlő
Bau-Trans 2000 Kft., Ceglédbercel, 2737, Pesti út 197.
Bau-Trans 2000 Kft., Cegléd, 2700, Trombitás u. 3.
Bau-Vertikál Kft., Szolnok, 5000, Thököly út 86.
Baufórum International Kft., Balatongyörök , 8313 , Zsöllehát 043/14 hrsz.
Baumgartner Tüzép, Bonyhád, 7150 , Sport u. 1
Benedek Tüzép, Körmend, 9900 , Rákóczi Ferenc u. 152.
Bilik Tüzép, Esztergom, 2500 , Visegrádi út 4.
BIRÓ Kereskedelmi Zrt., Szentendre, 2000, Dózsa György út 26.
BNF Kft, Mosonmagyaróvár, 9200, Barátság utca 1/A.
BNF Kft., Csorna, 9300 , Bartók Béla u. 57-59.
BNF Kft., Győr, 9025, Bécsi u. 14.
Bodrogi Bau Kft., Hódmezővásárhely, 6800 , Mátyás u. 38.
Bodrogi Bau Kft., Szeged, 6724, Kossuth Lajos sgt. 125.
Bodrogi Bau Kft., Csongrád, 6640 , Fő utca 61.
Bog-Ben Kft., Budapest, 1172, Cinkotai út 53/A.
BOGÉPFA KFT., Kecskemét, 6000, Talfája 304.
Bolax Kft., Szolnok, 5000, Karinthy Frigyes út 99-101.
Boltív Tüzép Kft., Pásztó, 3060, Kossuth út 116/2
Bonag Kft., Békéscsaba, 5600 , Tompa u. 2/1.
Braun Kft., Mór, 8060, Mikes Kelemen u. 6.
Braun Kft., Ercsi, 2451 , Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.
Braun Kft., Székesfehérvár, 8000, Móri út 102.
Brick-Zala Kft., Zalaegerszeg, 8900, Kaszaházi út 53.
Brunner és Társa. Kft., Devecser, 8460 , Jókai u. 6.
Bráder Kft., Kőszeg, 9730 , Alsó körút 42.
Budakeszi Építőanyag Kft., Budakeszi, 2092 , Telki út 0198/54
Burkolólap 2000 Kft, Szeged , 6728, Dorozsmai út 6.
Bátor Tüzép, Nyírbátor, 4300, Pócsi út 128.
Békás Épker Kft., Budapest , 1038 , Szentendrei út 409
Bóly-Gó Centrum Kft., Bóly, 7754 , Ady Endre u. 24.
Bóna-Vasker Kft., Zalaegerszeg, 8900, Hock János u. 104.
Böczögő Bt., Alsópáhok, 8394 , Dózsa Gy. u. 171.
Bölker Kft., Mezőkövesd, 3400, Bogácsi út 41.
Bölker Kft., Polgár, 4090, Tiszai út 30.
Carbo-Depo Kft., Pécs, 7630, Mohácsi út 107.
Cement-Center Kkt., Győr, 9021 , Teherpályaudvar
Cemép Építőanyag Kft., Tata, 2890, Agostyáni út 83.
Center Kert, Halásztelek, 2314, II. Rákóczi Ferenc út 31.
Cognato Kft., Abony, 2740, Lóherés dűlő 1/A
Construktív Kft., Szeged, 6728, Budapesti út 8.
Csaba Úti Épker Kft., Szombathely, 9700, Csaba út 12.
Csekényi Építőanyag Kft., Városlőd, 8445, Hölgykő u. 21.
Csekényi Építőanyag Kft., Ajka, 8400, Ipari park
Csepregi és Társa Kft., Tamási, 7090, Szabadság utca 92/a.
Csikós András, Szeged, 6725, Petőfi sgt. 54.
Cziráki László E.V., Polgárdi, 8154, Balatoni u. 6/a.
Czékus Ferenc e.v., Füzesabony, 3390, Szentkorona út 74.
Dalos és Társa Kft., Piliscsaba, 2081, Új u. 21.
Delta-E Kft., Szekszárd, 7100, Bátaszéki út 46.
Dencs Építőanyag Kereskedés, Kőröshegy, 8617, Szántódi út 011HRSZ.
Dibusz Építő Kft., Komárom, 2921 , Széchenyi u. 4.
Diósdi Építőanyag Kereskedelmi Kft., Diósd, 2049 , Balatoni út. 1.
Diósárok Kft., Budapest, 1037 , Bécsi út 343.
Diósárok Kft., Budakeszi, 2092 , Szőlőskert u. 21.
Dominó Kft., Tatabánya, 2800, Deák F. u. 14.
Drex-Car Kft., Pomáz, 2013, Ipartelep
Duna Épker 2000 Kft., Vác, 2600, Rádi út 38.
Dunagipsz Kft., Dunavarsány, 2336, 070 hrsz.
Dzsungelország Kft., Mosonmagyaróvár, 9200, Kőris u. 2-4.
Eger-Vas Kft., Eger, 3300 , Kistályai u. 1.
Első Beton kft., Szeged , 6728, Dorozsmai út 5-7.
Első Beton Kft., Szeged, 6727, Dorozsmai út 5-7.
Első Duna-Kavics Kft., Kalocsa, 6300, Ipari Park Hrsz. 5241
Elágazás Kft., Győr, 9028 , Fehérvári u. 75.
Etalon Kft., Győr, 9025 , Kossuth Lajos u. 136.
Etyeki Tüzép Kft., Etyek, 2091 , Kossuth Lajos u. 72/b.
Etyeki Tüzép Kft., Bicske, 2060 , Csákvári u. 5.
Eudora Tüzép, Encs, 3860, Ipartelepi út Hrsz. 632/1.
Farm-Ker Kft., Nyíregyháza-Sóstófürdő, 4400, Kemecsei u. 101.
Feki Kft., Fertőd, 9431 , Mező u. 6.
Feki Tüzép, Fertőszentmiklós, 9444, Fenyő u. 56-60.
Feller Tüzép, Ibrány, 4484, Tompa Mihály u. 15.
Feller Építőanyagtelep, Nyúl, 9082, Kossuth u. 2/c.
Fenyőfűrész Bt., Tapolca, 8300, Gyulakeszi út 584 hrsz
Ferbonex Kft., Gyula, 5700, Rosu utca 4.
Fess Festékszaküzlet, Mór, 8060, Wekerle S. u. 31/a.
Fitotron Kft., Keszthely, 8360 , Esze Tamás u. 4.
Fitting 848 Kft., Körmend, 9900, Rákóczi u. 109.
FK-BAUINVEST Kft., Miskolc, 3257, József Attila u. 69.
FL-Tüzép Kft., Kiskunmajsa, 6120, Fő u. 190.
Fleurimport, Balassagyarmat, 2660 , Kóvári u. 11.
Forján és Kugler Kft., Budapest, 1239 , Ócsai út 1-3.
Fudex Kft., Mátészalka, 4700, József Attila utca 71.
Futép Bt., Sátoraljaújhely, 3980, Ipartelep u. 1.
Fődi Tüzép, Mórahalom, 6782, II. ker 4/a.
Garancia Mérnöki Iroda, Gyöngyös, 3200, Laktanya utca 15.
Gazdabolt (Takács Vilmos e.v.), Lövő, 9461, Fő u. 170.
Geisz és Társai Bt., Komló, 7300, Mikszáth Kálmán u. 7.
Gemini Épker Kft., Siófok, 8600, Jegenye sor 7.
Gomép Kft., Lajosmizse, 6050 , Dózsa György u. 221.
Gondos Tüzép, Alcsútdoboz, 8087, Petőfi S. u. 7.
Grand-Ács Tetőcentrum és Készház Kft., Solymár, 2083, Külső vasút út
Gras Kft., Ecser, 2233 , Rákóczi u. 66.
Gras Kft., Üllő, 2225, Pesti út 209.
Gras Kft., Budapest , 1173, Pesti út 237/A.
Gras Kft., Budapest , 1173 , Pesti út 226-228.
Gravitáció Kft., Szombathely, 9700, Söptei u. 76-78.
Grubits Kft., Kópháza, 9495 , Soproni u. 21.
Gráf Trans Bt.‎, Mohács, 7700, Budapesti út 55.
Gróf Kft., Répcelak, 9653, Petőfi u. 84.
Grósz és társai Kft., Békéscsaba , 5600, Kétegyházi út 18.
GSV Kereskedelmi Kft., Debrecen, 4034, Vámospércsi út 37.,
Gyulafa Kft., Gyula, 5700, Bicere 14/a
Gálffy és Társa Kft., Balatonfőkajár, 8164, Vásártér 820 hrsz.
Gálker Kft., Rétság, 2651, Piac tér 2.
Gótika 99 Kft., Tatabánya, 2800, Táncsics Mihály út 2/F.
Göcsejflaszter Kft., Zalaegerszeg, 8900, Balatoni út 19.
H.-Ép-Fa Kft., Keszthely, 8360 , Sömögye Dűlő.
H.Z.P. Kft., Siófok, 8600, Bajcsy-Zsilinszky utca 185.
Halász László Kft., Taksony, 2335, Bugyi úti TSZ telep
Haris Tüzép, Jánoshalma, 6440, Ipari terület 4565/19 hrsz.
HARIS Építőanyag Kereskedés, Felsőszentiván, 6447, Szabadság u.
Hejő-Ker Kft., Kistokaj, 3553, Béke u. 47.
Hetényker Bt., Hosszúhetény, 7694, Hármashegy u. 30.
HJ Gamma Kft., Dorog, 2510, Hantken Miska u. 8-9.
HK Supermarket Kft., Kápolnásnyék, 2475, Fő u. 43-47.
Hofstadter Építőanyag Centrum Kft., Pilisvörösvár, 2085, Budai u. 18.
Hollós Bt., Rábapatona, 9142, Külső-Rákóczi u. 70/a.
Horváth Bt., Magyarlak, 9962, Kossuth L. u. 208.
Horváth Tüzép, Kisvárda, 4600, Hármas u. 2.
Horváth Tüzép, Szombathely, 9700, Lovas u. 23.
Horváth Tüzép Kft., Nádasd, 9915, Petőfi Sándor u. 100.
Horváth Tüzép Kft., Vásárosnamény, 4800, Ilki u 1.
Horváth Ép. Kft., Keszthely, 8360 , Sömögyei u. 1.
Hotorán Péter - Tüzép, Csomád, 2161, József A. u. 5.
Hotorán Péter - Tüzép, Fót , 2151, Németh Kálmán u. 51.
Ház-Mester Optima Kft., Miskolc, 3527, Sajó u. 5.
Ház-Ép Kft., Sopron, 9400, Ágfalvi u. 20.
Házépítők Áruháza, Kistelek, 6760, Kossuth u. 171.
Ihász Tüzép Kft., Dudar, 8416 , Arany János u. 54.
Ihász Építők Háza Kft., Zirc, 8420, Köztársaság u. 19.
Illés Kft., Keszthely, 8360 , Bercsényi u. 45.
Ilovszky Tüzép, Orosháza, 5900, Temető u. 2.
Imola Bau Kft., Eger, 3300 , Koháry út 2/a.
Integrál Kereskedelmi Kft., Székesfehérvár, 8000, Vásártéri u. 3.
Integrál Kereskedelmi Kft., Szombathely, 9700, Csaba u. 5.
ISO-Thermo Kft., Szentendre, 2000, Kőzúzó út 26.
J+J Kft., Zsámbék, 2072, Rákóczi u. 2.
Joma Kvent Kft. , Hódmezővásárhely , 6800, Kutasi út 28.
Juhász Tüzép, Balmazújváros, 4060, Nap utca 43.
Juszt-Bau Kft., Szécsény, 3170 , Bercsényi u. 16.
Juszt-Bau Kft., Balassagyarmat, 2660 , Kóvári út 28
Jánház Kft., Sümegcsehi, 8357, Rákóczi u. 2/a.
Jánház Kft., Zalaszentgrót, 8790, Deák Ferenc u. 1.
Jánház Kft. Építők Áruháza, Tapolca, 8300, Déli elkerülő út
Jánház Építők Áruháza, Keszthely, 8360 , Vass Miklós út /Hévizi út- Hadi út/
K+D Kft., Szigetmonostor, 2015, Vágóhíd hrsz. 225. (falu eleje)
K+D Kft., Dunabogdány, 2023, Váradokdülő hrsz.171. (33-34 km között balra)
K+D Kft., Szentendre, 2000, Sztaravodai út 81.
Kapos-Épker 2003 Kft., Kaposvár, 7400 , Raktár u. 25.
Kaszap Kft., Nagykőrös, 2750 , Temetőhegy dűlő 3.
Katona Imre Kft., Budapest, 1222 , Háros u. 129- 131.
Kazár Tüzép, Debrecen, 4030, Mikepércsi u. 122.
KDR-Tüzépker Kft., Veszprém, 8200, Tüzér u. 49.
Kelemen Építőanyag Kereskedés, Zomba, 7173, Rákóczi utca 45.
Kelépker Kft., Tatabánya, 2800, Környei u. 26.
Kemi-Ker Kft, Dunaújváros, 2400, Verebély út 1-3.
Kendel Kft., Székesfehérvár, 8000 , Erzsébet út 34-36.
Ker-Fu 2000 Kft., Berettyóújfalu, 4100 , Kádár vitéz útja 143.
Kezola Kft., Balatonszárszó, 8624, Szemesi út 2/b
Kispál és Társa Kft., Dunaföldvár , 7020, Paksi u. 57/A
KIZO Tüzép, Villány, 7773, Ady Endre fasor 5.
Koch Tüzép, Nagykáta, 2760, Határ út 0462/41. hrsz.
Kocsis Tüzép, Pásztó, 3060, Irinyi út
Kocsis Tüzép , Kistarcsa, 2143 , Móra Ferenc utca 81 .
KONTI-BOB Kft., Budapest, 1118, Budaörsi út 60/B.
KONZUMGRES Kft., Marcali, 8700 , Kossuth L. u. 39-41.
KONZUMGRES Kft., Nagyatád, 7500 , Szabadság utca 59.
KONZUMGRES Kft., Pécs, 7631, Nagyárpádi út 13/1.
Kovboys Tüzép, Nyírbátor, 4300, Császári u. 77.
Kovács Tüzép, Nyíregyháza, 4400, Pazonyi u. 30.
Kovács Tüzép (Vitello Kft.), Ózd, 3600, Csépányi u. 253.
Kovács Tüzép Kft., Eger, 3300 , Nagyváradi út 17.
Kovács Tüzép Kft., Tiszanána, 3385 , Bem út 30.
Kovács Tüzép Kft., Abádszalók, 5241 , Deák F. út 50.
Kovács Tüzép Kft., Heves, 3360 , Egri út 30.
Kovács Tüzép Kft., Poroszló, 3388, Alkotmány út 92.
Kozma Tüzép, Dabas, 2370, 50-es főút 42, 5 km
Kraszna Tüzép, Mátészalka, 4700, Jármi út 14.
Krausz és Fiai kft, Pécs, 7632, Tüskésréti út 11
Krepcsik Fuv-Ép Kft., Tát, 2534 , József Attila út 37.
Kucsa-Ker Kft., Veresegyház, 2112, Fő út 154.
Kun-Épforg Kft, Kisújszállás , 5310, Deák F. u.58.
Kácser Zoltán, Kiskunlacháza, 2340 , Ráckevei út 6.
Kárpát Tüzép, Debrecen, 4033 , Kőrösi Csoma Sándor u. 2.
Kárpátia Tüzép Kft., Várpalota, 8100, Dankó Pista u. 14.
Kézér Tüzép, Zagyvarékas, 5051, Külterület Hrsz 016/10
Kőgaléria, Környe, 2851 , Alkotmány út 73.
Kőkorszak Díszkő és Kertcentrum, Kazincbarcika, 3700, Széchenyi utca 95-97.
Kőrösi Fatelep, Veresegyház, 2112 , Szadai út 23.
Kőáruház(Buy Bt.), Szeged, 6728, Fonógyári út 11.
La Pietra, Tárnok, 2461, Fehérvári út 34.
La-Re-Jó Kft., Sátoraljaújhely, 3980, Ipar út 8.
Lambda Systeme Kft., Szolnok, 5000, Thököly út 80.
Lambda Systeme Kft., Miskolc, 3527, Várközi Lajos u. 7. (Zsigmondy utca folytatása)
Lambda Systeme Kft., Kecskemét, 6000 , Csillag u. 3.
Lambda Systeme Kft., Kaposvár, 7400 , Dombóvári út 2.
Lambda Systeme Kft., Pécs, 7631, Megyeri út 59.
Lambda Systeme Kft., Győr, 9027 , Csörgőfa sor 2.
Lambda Systeme Kft., Szeged, 6728, Vásár u. 1.
Lambda Systeme Kft., Székesfehérvár, 8000, Zámolyi út (a 7-es úton, a Metro áruház mellett)
Lambda Systeme Kft., Szekszárd, 7100, Ipari Park, Rosner Gy. u. 2.
Lambda Systeme Kft., Debrecen, 4030 , Monostorpályi út 33.
Lambda Systeme Kft., Tatabánya, 2800, Búzavirág út 1.
Lambda Systeme Kft., Zalaegerszeg, 8900, Sport út 3.
Lambda Systeme Kft., Budapest, 1106 , Akna u. 2-4.
Lang Építőanyag Ker. Kft., Veszprém-Kádárta, 8411, Győri u. 1/a.
Lasky Tüzép, Balatonakali, 8243 , Üdülő u. 5.
Layer Kft., Szeghalom , 5520, Kandó Kálmán u. 1.
Lendvai Kft, Jászjákóhalma, 5121, Fõ út 140.
Lodzsa Kft., Bajót, 2533, hrsz 153/7
Léta-Ker Kft., Pécs, 7631, Tüskésréti u. 48-50.
Mag Tüzép, Tárnok, 2461, Távíró u. 4.
Mag-Tüzép, Érd, 2030 , Lőcsei u. 13.
Marocco Kft., Mohács, 7700, Budapesti út 33.
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Miskolc, 3526, Hatvanötösök útja 17.
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Nagykanizsa, 8800, Csengeri út 113/a.
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza, 4400, Debreceni út 138.
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Kecskemét, 6000 , Izsáki út 22.
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Kaposvár, 7400 , Kond vezér u. 5.
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Pécs, 7631, Közraktár u. 18.
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Salgótarján, 3100, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 18/a.
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Sátoraljaújhely, 3980, Pataki út 43.
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Győr, 9028 , Régi Veszprémi út 14-16.
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Gyöngyös, 3200 , Kenyérgyári út 5.
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Siófok, 8600, Vak Bottyán u. 49.
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Esztergom, 2500 , Szent Tamás u. 1.
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Dunakeszi, 2021 , Székesdűlő-Házgyár
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Sopron, 9400, Baross u. 24.
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Szeged, 6724, Pulz u. 33.
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Székesfehérvár, 8000, Balatoni út 44-46.
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Debrecen, 4002 , Balmazújvárosi út 9.
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Szombathely, 9700, Puskás T. u. 3/a.
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Vác, 2600, Kodály Zoltán u. 2.
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Veszprém, 8200, Mártírok útja 13.
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Zalaegerszeg, 8900, Sport u. 2.
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Budapest, 1033 , Szentendrei út 89-93.
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Budapest, 1115 , Bartók Béla út 105-113.
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Budapest, 1225 , Nagytétényi út 270.
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Budapest, 1047 , Vörösmarty u. 6.
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Budapest, 1191 , Szalay u. 14.
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Budaörs, 2040 , Törökbálinti út 21.
MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Békéscsaba, 5600 , Kazinczy u. 6.
Marusa Kft., Baja, 6500, Keleti körút 49.
Marusa Kft., Sükösd, 6346, Dózsa György út 6.
Mau-Bau Kft., Balatonfüred, 8230, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 34
Mayer Építőanyag Kft., Budaörs , 2040, Kamaraerdei u. 4.
Mediterrán Kert Kft., Budapest, 1112, Balatoni u. 1.
Mediterrán Kert Kft., Budapest, 1186, Méta u. 2.
Mediterrán Kert Kft., Budapest , 1106, Keresztúri út 92.
Megagent Kft., Budapest , 1106 , Jászberényi út 57.
Meliorációs és Rekultivációs Kft., Szombathely, 9700, Jávor u.18.
Melir Kft, Szombathely, 9700, Jávor utca 18.
Merkbau Kft., Baja, 6500, Keleti krt. 25.
Merkbau Kft., Szeged, 6728, Wimmer Fülöp u. 6.
Merkbau Kft., Kiskunhalas, 6400 , Jókai u. 81-83.
Merétei Kft., Pápa, 8500, Győri út 1.
Mester - Centrum Kft., Pécs, 7630 , Megyeri út 65.
Mester-Centrum Kft., Pécs, 7630, Megyeri út 65.
Metroker Kft., Kecskemét, 6000 , Talfája 308/b.
Micorex TH Kft., Miskolc, 3516, Pesti út 3.
Miga 95 Bt., Fertőszentmiklós, 9444, Mátyás király u.36.
Molnár Fa- és Építőanyag kereskedés, Kecskemét, 6000, Klebelsberg K. u. 33.
Molnár Tüzép, Püspökladány, 4150, Táncsics M. u. 21.
Molonit Kft., Mezőkovácsháza, 5800, Hunyadi u 2/A
Monath & Co. Kft., Komárom, 2900 , Kelemen u. 13.
MTM Tüzép, Sajószentpéter, 3770, Kálvin tér 12.
Mályi kereskedőház, Mályi, 3434, Fõ út 1.
Már-Team Kft. / Már-Team Tüzép, Pomáz, 2013, Budakalászi út 16.
Márton Bau Kft., Eger, 3300 , Mester u. 5.
Mátraballa Tüzép, Mátraballa, 3247, Petőfi utca 48.
Mátyus és Mátyus Kft., Nagykovácsi, 2094, Nagykovácsi út
NAGA-FA-KER. KFT., Velence, 2481, Régposta u. 1120/3. hrsz.
Nagy Mihály Ép. Ker., Kecskemét, 6000 , Zápor u. 17.
Nagy Építőanyag Kft., Győr, 9023 , Mészáros L. u. 7.
Naste Bau Kft., Zalaszentgyörgy, 8994, Kossuth Lajos u. 71.
Neda-Bau Kft., Budapest, 1165 , Újszász u. 47/d
Neda-Bau Kft., Budapest, 1164 , Vidámvásár u. 76.
Nedabau Kft., Kistarcsa, 2143, Nagytarcsai út 2.
Neutó Kft, Dunakeszi, 2120, Rákóczi út 137
Niederer Kft., Rátót, 9951, Fő út. 1.
Niko-kertép Kft., Szigetcsép, 2317, Hámán K. utca 9.
Nor-Komplex Bt., Gödöllő, 2100 , Szabadság u. 109.
Norman-Kert Kft., Budapest , 1152 , Külső Fóti út 10.
Norman-Kert Kft., Budapest , 1112 , Kamaraerdei u. 18.
Nova Bau Kft., Hajdúböszörmény, 4220 , Külső Debreceni u. 31.
Nova Bau Kft., Hajdúböszörmény, 4220 , Külső Debreceni u. 31.
NV-Investker Kft., Miskolc, 3534, Muhi u. 1.
Nyak-Ép Kft., Hajdúnánás, 4080 , Dorogi út 01125/69 hrsz.
Nyírség Tüzép, Nyíregyháza, 4400, Kállói u. 79/a.
Németh Kőkereskedés, Vitnyéd, 9371, Széchenyi u. 9.
Németh László Építőanyag Kereskedés, Balatonfüred, 8230 , Fürdő utca 21
Olva Kft., Zagyvaszántó, 3031, Jókai Mór u. 744. hrsz.
Otthon-Ker Kft., Salgótarján, 3100, Kálmán Imre út 96.
Pakord Kft., Báránd , 4161 , Vasuth u. 1/a
Pannontherm Építőanyag Kft., Mezőtúr, 5400, Miklósi út 1.
Pannónia Üzletház, Vitnyéd, 9371, Fő utca 1/a.
Papp Tüzép, Veszprémvarsány, 8438, Rákóczi F. u. 131.
Papp és Társa Kft., Gyulakeszi, 8286 , Kossuth u.6.
Partner Tüzép, Kisbér, 2870 , Kossuth L. u. 64/b.
PBház Kft. - Építők Boltja, Sásd, 7370, Szent Imre u. 13.
PBház Kft. - Építők Áruháza, Komló, 7300 , Kossuth Lajos u. 3.
Pe&Mo Center Faudvar Kft., Miskolc, 3527, Vásárhelyi P. u. 6.
Petro építőanyag iroda, Debrecen , 4026 , Honvéd u. 58.
Piedl Kft., Balatonalmádi , 8220 , Álmos u. 2.
Piktor Kft. , Győr, 9023, Mészáros Lőrinc út 1.
Pillér Tüzép, Karcag, 5300 , Madarasi út 65.
Pinizsi Ép-Ker Kft., Budapest , 1184 , Liszt Ferenc u. 1-7.
Piramis Kft., Göd, 2132 , Pesti u. 131.
Platina Ker. Kft., Pécel, 2119, Rét út 6/b.
Pogány Tüzép, Tápiószecső, 2251, Dózsa György u. 72.
Polacsek Építőanyag Kft., Budapest, 1165 , Sarjú út 42-44.
Poli Tüzép, Hajdúszoboszló, 4200, Rákóczi utca 51.
Porocenter Kft., Szombathely, 9700, Puskás Tivatar u. 17.
Prakticell Kft., Celldömölk, 9500, Széchenyi u. 19.
Prekob Tüzép, Környe, 2851 , Széchenyi út 7.
Prenker-Ker Kft., Nyergesújfalu, 2536, Kossuth Lajos u. 140.
Profi Tető Kft., Kaposvár, 7400 , MÁV Teherpályaudvar
Profi Tető Kft., Veszprém, 8200, Házgyári út 5-7.
Profi Tető Kft., Budapest, 1225 , Nagytétényi út 312.
Profil Építőanyag Kereskedés, Szombathely, 9700, Farkas Károly u. 74.
Prompt-Holz Bt., Sopron, 9400, Jánostelep
PSP Bázis Kft., Szombathely, 9700, Varasd utca 18.
Pá-Ja Kft., Veresegyház, 2112, Fő út 53.
Pásztor Tüzép (Klasszis 1960 Kft.), Martfű, 5435, Kassák L. út 20.
Pé-Me Kft., Paks, 7030, Fehérvári út 31.
Pécsváradi Építő és Ker. Kft., Pécsvárad, 7720, Ipartelepi u. 1.
R.Nagy-Tüzép Kft., Kiskunfélegyháza, 6100, XIII. ker. 3
Raab Karcher, Székesfehérvár, 8000, Seregélyesi út 94
Raab Karcher Zrt., Siklós, 7800, Széchenyi u. 73.
Raab Karcher Zrt., Székesfehérvár, 8000, Seregélyesi út 94.
Raab Karcher Zrt., Gödöllő , 2100, Szent Györgyi Albert utca 1.
Raab Karcher Zrt., Keszthely, 8360 , Csapás u. 17.
Raab Karcher Zrt., Kecskemét, 6000, Könyves Kálmán körút 12.
Raab Karcher Zrt., Balatonfüred, 8230, Fürdő u. 25/b.
Raab Karcher Zrt., Marcali, 8700, Sport u. 2.
Raab Karcher Zrt., Mezőkövesd, 3400, Széchenyi út 100.
Raab Karcher Zrt., Miskolc, 3527, Vágóhíd u. 9.
Raab Karcher Zrt., Nagyatád, 7500, Taranyi úti ipartelep
Raab Karcher Zrt., Paks, 7030, Vasút u. 3.
Raab Karcher Zrt., Pápa, 8500, Kopja u. 5.
Raab Karcher Zrt., Kaposvár, 7400 , Dombóvári út 4.
Raab Karcher Zrt., Pécs, 7623, Megyeri út 61.
Raab Karcher Zrt., Hatvan, 3000 , Radnóti tér 11.
Raab Karcher Zrt., Salgótarján, 3100, Baglyasi út 3.
Raab Karcher Zrt., Siklós, 7800, Széchenyi út 73.
Raab Karcher Zrt., Siófok, 8600, Marosi u. 14.
Raab Karcher Zrt., Gyöngyös, 3200 , Gyár u. 2.
Raab Karcher Zrt., Gödöllő, 2100 , Szent Györgyi Albert utca 1.
Raab Karcher Zrt., Füzesabony, 3390 , Hunyadi u. 2.
Raab Karcher Zrt., Eger, 3300 , Kistályai út 8.
Raab Karcher Zrt., Dombóvár, 7200 , Gyár u. 7.
Raab Karcher Zrt., Szekszárd, 7100, Keselyűsi út 2.
Raab Karcher Zrt., Szolnok, 5000, Piroskai út 8.
Raab Karcher Zrt., Tamási, 7090, Sport u. 2.
Raab Karcher Zrt., Veszprém, 8200, Almádi út 19.
Raab Karcher Zrt., Zalaegerszeg, 8900, Sport u. 22.
Raab Karcher Zrt., Budapest , 1107 , Ceglédi út 1-3.
Raab Karcher Zrt., Budaörs, 2040, Károly király útja 145.
Raab Karcher Zrt., Barcs, 7570 , Darányi út 24.
Raab Karcher Zrt., Balatonboglár, 8630 , Klapka u. 10-12.
Raab Karcher Zrt., Balassagyarmat, 2660 , Kóvári út 8/A.
Referencia kft., Törökszentmiklós, 5200, Kossuth L. u. 3.
Rendek-Halom kft, Százhalombatta , 2440 , Iskola u. 4.
Renovatio Kft., Kisbér, 2870 , Széchenyi utca 43.
Renovo '82 Kft., Szombathely, 9700, Vépi út 27.
Riczu Tüzép Kft., Siklós, 7800, Széchenyi u. 70.
Rimex Plussz Kft., Devecser, 8460 , Park u. 8/2. Gáztöltő telep
Ronita-Tető Kft., Pécsvárad, 7720, Kossuth Lajos u. 15.
Rácz Tüzép Kft., Nagykálló, 4320, Nyíregyházi út
Sarok Tüzép, Győr, 9028 , Újfalusi országút 2.
Schull Kft., Zamárdi, 8621, Siófoki út 495. hrsz.
Schön-Bau Kft., Hernád, 2376 , Váradi u. 1.
Seb-An-Kő Térburkoló Bt., Kakasd, 7122 , Jókai Mór utca 19.
Simon Tüzép, Csömödér, 8957, Fő u. 174.
Simon Tüzép, Bak, 8945 , Válicka u. 14.
Singer Ép. Bt., Celldömölk, 9500 , Zalka Máté u. 8.
Sipos Kft., Lenti, 8960, Kossuth u. 113.
Sióház Centrum Kft., Siófok, 8600, Ipar utca 2.
Sovány Mihály EV., Szarvas, 5540, Deák Ferenc u.2 .
Start-Trans Kft., Nyergesújfalu, 2536, Külterület 04/12 hrsz.
Straubinger Kft., Tarján, 2831, Héregi u. 5.
Styl-Bau Házépítők Boltja, Gyöngyös, 3200 , Kenyérgyár u. 9.
Sz+C Stúdió Kft., Szekszárd, 7100, Tartsay u. 30.
Szabó Tüzép, Kőszeg , 9730 , Alsó körút 22/a
Szabó Tüzép, Sárvár, 9600, Rábasömjéni Hrsz. 3224/6.
Szabó és Társa Tüzép Kft., Szombathely, 9700, Pálya u. 5.
Szabó és Társa Tüzép Kft., Vasvár, 9800, Mártírok útja 9.
Szakácsné Marekkel Szilvia, Simontornya, 7081, Petőfi S. u. 19.
Szakácsné Marekkel Szilvia, Sárbogárd, 7000, Ady u. 9-11.
Szatmári Kft., Kisvárda, 4600 , Krucsay Márton u. 8.
Szatmári Kft., Kiskunhalas, 6400 , Kárpát u. 32.
Szatmári Kft., Miskolc, 3527, Boldva u. 4.
Szatmári Kft., Nagykanizsa, 8800, Garay u. 13.
Szatmári Kft., Nyíregyháza, 4400, Pazonyi út 20.
Szatmári Kft., Pápa, 8500, Külső-Veszprémi út 72.
Szatmári Kft., Kaposvár, 7400 , Dombóvári út 1.
Szatmári Kft., Pécs, 7629, Komlói út 2.
Szatmári Kft., Jászberény, 5100 , Jákóhalmi út 3/a.
Szatmári Kft., Hódmezővásárhely, 6800 , Szántó Kovács János utca 134.
Szatmári Kft., Salgótarján, 3100, Rákóczi út 50.
Szatmári Kft., Hajdúböszörmény, 4220 , Almássy Márton u. 1/a.
Szatmári Kft., Gyula, 5700 , Rosu u. 1.
Szatmári Kft., Győr, 9023 , Richter János u. 11.
Szatmári Kft., Gyöngyös, 3200 , Kossuth u. 46.
Szatmári Kft., Eger, 3300 , Sertekapu u. 38.
Szatmári Kft., Szeged, 6728, Dorozsmai út. 29.
Szatmári Kft., Székesfehérvár, 8000, Jankovics Ferenc u. 1.
Szatmári Kft., Szekszárd, 7100, Rákóczi Ferenc u. 98.
Szatmári Kft., Debrecen, 4031 , Szoboszlói u. 5.
Szatmári Kft., Szolnok, 5000, Abonyi út 1/c.
Szatmári Kft., Szombathely, 9700, Zanati út 29.
Szatmári Kft., Veszprém, 8200, Dornyai Béla u. 1
Szatmári Kft., Zalaegerszeg, 8900, Hock János u. 72.
Szatmári Kft., Budapest, 1195 , Ülői út 280.
Szatmári Kft., Budapest, 1164 , Vidám vásár u.36.
Szatmári Kft., Budapest, 1083 , Práter u. 44-48.
Szatmári Kft., Budapest, 1048 , Külső-Váci út 61-63.
Szatmári Kft., Békéscsaba, 5600 , Csorvási út 25.
Szatmári Kft., Berettyóújfalu, 4100 , Dózsa György u. 70.
Szatmári Kft., Balassagyarmat, 2660 , Rákóczi fejedelem útja 11.
Szatmári-Bau Kft., Jászberény, 5100 , Temető u. 32.
Szekeres Tüzép, Szarvas, 5540, Vágóhid u. 2.
Sziget-Bau Kft., Szigetvár, 7900, Dencsházai út 1.
Sziget-Melor Kft., Szigetvár, 7900, Dencsházai u. 7.
Szigment Bt., Zalaegerszeg-Andráshida, 8900, Iskola u. 3.
Szilágyi Miklós Tüzép, Nyíradony, 4254, Zalka Máté utca 8.
Szilágyi Tüzép, Hosszúpályi, 4274, Nagy utca 54.
Sztráda 92 Kft., Pécs, 7622, Edison u. 3/a.
Szántó Építőanyag Kereskedés, Nagykanizsa, 8800, Csengery u. 113.
Szászi Tüzép Kft., Szászvár, 7349, Bonyhádi u. 15.
Széll és Társa Bt., Bagod, 8992, Ady Endre u. 46.
Szépítőudvar Kft., Sümeg, 8330, Rendeki út 2.
Szőke és Társa Bt., Révfülöp, 8253, Szőlőskert ltp. 8.
Sóstó-Park Kft., Székesfehérvár, 8000, Szüret utca 12.
T&T Abies Kft. Pinus Fakereskedés, Tát, 2534, Esze Tamás utca 10.
T-Bau Markt Kft., Kisbér, 2870 , Kossuth Lajos utca 75.
Tagscherer Kft., Leányvár , 2518 , Bécsi út 7.
Tamási TÜZ-ÉP-FA Ker., Tamási , 7090, Belátó u. 19.
Tempomix Kft., Monor, 2200, Külterület hrsz.0393/46 (Péteri út vége)
Tető és Vakolat Centrum Kft., Keszthely, 8360, Epreskert u. 8.
Tetőcentrum Pécs, Pécs, 7622, Siklósi út 1/a.
TGB Otolecz Kft., Kaposvár, 7400 , Dombóvári u. 9.
TH Profil Kft., Mosonmagyaróvár, 9200, Gabonarakpart 16.
Timpanon Kft. , Szekszárd, 7100, Aranytó u. 12.
Tischler '97 Kft., Polgárdi, 8154, Balatoni út
Titán beton Kft., Őriszentpéter, 9941, Baksa Szer 1.
Titán Beton Kft., Szentgotthárd, 9970, Ipari Park, Nyárfa u. 4.
Tokai Tüzép, Siklós-Máriagyűd, 7800, Pécsi u. 24.
Tolnay Vas - és Építőanyag Kereskedelem, Páty, 2071, Torbágyi út 0134/73 Hrsz.
Trans-Vidia Kft., Nyíregyháza-Oros, 4551, Nyíregyházi út 19.
Trend-Pont Kft., Nyíregyháza, 4405, Debreceni u. 271.
Triász Kft., Győr, 9023 , Külső Veszprémi út 21.
Triász Kft., Veszprém, 8200, Házgyári u. 1/a.
Trombitás Kft., Keszthely, 8360 , Sömögyei út 3.
Trombitás Kft., Sümegcsehi, 8330, Rendeki u. 39.
Trunk Kft., Solymár, 2083, Bécsi u. 0165/1.
Trunk Építőanyag Kereskedés, Pilisborosjenő, 2097, Fő u. 013/31.
TT-Pink Kft., Szentpéterfa, 9799, Rákóczi u. 1.
Támív Bt., Iván, 9374, József Attila utca 21.
Téba Tüzép és Áruház, Jászapáti, 5130 , István király u. 49.
TÉC Tábor Épker Kft., Szombathely, 9700, Rumi u. 155-157.
Téglacenter Kft., Székesfehérvár, 8000, Kiskút útja 5.
Téglacentrum Kft, Pécs, 7622, Bacsó Béla u. 4.
Téglacentrum Kft, Pécs, 7622, Batthyány u. 10.
Tét Tüzép, Tét, 9100, Fő u. 129
Tóth István Épker - építőanyag kereskedés, Ajka, 8400, Ipari Park 5717/8. hrsz.
Tördemic tüzép, Badacsonytördemic, 8263 , Szent István u. 77.
Túra-Truck Kft., Oroszlány, 2840, Vasút út 2.
Tüzép Balatonaliga (Favorit Unió Kft.), Balatonaliga, 8171 , Aligai út 85. M7-71 csomópont
Tüzépker Kft., Dunaharaszti, 2330 , Némedi út 65.
Tüzépker Kft., Debrecen, 4030 , Diószegi út 3-5.
Tüzépker Kft. Adony, Adony, 2457, Duna sor 2.
Tüzépker Zrt, Tapolca, 8300, Keszthelyi u. 51.
Tüzépker Zrt., Kőszeg, 9730 , Alsó körút 6.
Tüzépker Zrt., Keszthely, 8360 , Csapás út 25.
Tüzépker Zrt., Szombathely, 9700, Vépi u. 6.
Tüzépker Zrt., Várpalota, 8100, Fehérvári u. 43-45.
Tüzépker Zrt., Csorna, 9300 , Vasutas u. 5.
Tüzépker Zrt., Balatonfüred, 8230 , Lakidűlő
V&Periko Kft., Szekszárd, 7100, Keselyűsi út 120.
Var Bau 8000 Kft., Székesfehérvár, 8000, Pozsonyi út 126/a.
VASEX Kft., Orosháza, 5900, Török Ignác u. 40-42.
Velünk Kft., Keszthely , 8360 , Külső-Zsidi út 15.
Vemév-Szer Kft., Veszprém, 8200, Pillér u. 11.
Verseczki Építő Kft., Székesfehérvár, 8000, Úrhidai út 18143. hrsz.
Verseczki Építő Kft., Balatonboglár, 8630, Zrínyi út 051/4. hrsz.
Vibi Kft., Győr , 9024 , Malomszéki u. 3-5.
Vépfu Kft., Kiskunfélegyháza, 6100, Bajcsy-Zsilinszky u. 49/A
Vörös és Társa Kft, Sárvár, 9600, Szombathelyi u. 1-3.
Webépker Kft., Dombóvár, 7200 , Gyenis Antal u. 35.
Winkler Tüzép Kft., Bősárkány, 9167, Petőfi utca 5.
Winkler Tüzép Kft., Jánossomorja, 9241, Óvoda u. 24.
Winkler Tüzép Kft., Halászi, 9228, Petőfi S. u. 57.
Winkler Tüzép Kft., Mosonszolnok, 9245, Kázméri utca 74.
Winkler Tüzép Kft., Kimle, 9181, Fő u. 99.
Winkler Tüzép Kft., Máriakálnok, 9231, TSZ major
Winkler Tüzép Kft., Ásványráró, 9177, Győri út 2/b.
Winkler Tüzép Kft., Hegyeshalom, 9222, Kossuth Lajos utca 39.
Winkler Tüzép Kft., Rajka, 9224, Béke utca 39.
Winkler Tüzép Kft., Mosonmagyaróvár, 9200, Halászi út 1.
Winkler Tüzép Kft., Győr, 9021, Teherpályaudvar
Winkler Tüzép Kft., Sopron, 9400, Balfi u. 147.
Witzing Tüzépker Kft., Érd, 2030, Sárd u. 32.
Witzing Tüzépker Kft., Budapest, 1153, Pázmány Péter u. 9-27.
WITZING Tüzépker Kft., Dabas, 2370, Pusztatemplom u. 1.
Yellowstone Kőkereskedés, Polgárdi, 8154, Balatoni u. 6/a.
Yellowstone Kőkereskedés, Siófok, 8600, Somlay Artúr u.9.
Yellowstone Kőkereskedés, Vonyarcvashegy, 8314, Kikelet u.1.
Yellowstone Kőkereskedés, Siófok, 8600, Somlay Artúr út 9.
Z+K Euro Kft., Pomáz, 2013, Mártírok útja 21.
Z+K Euro Kft., Szentendre, 2000, Galamb József u. 2.
Zengő Alföld Kft., Szeged, 6726, Thököly u. 49.
Zenit-8 Kft., Veszprém, 8200, Házgyári u. 21.
Zenit-8 Kft., Balatonfűzfő, 8175, Árpád u. 3.
Zolanit Építőipari Kft, Kaposvár, 7400 , Izzó u.1/b.
Zoljen Kft., Makó, 6900, Bárányos sor 24.
Zsiráf Építőanyagok Kft., Budakeszi, 2092, Szőlőskert Ipari Park
Zsiráf Építőanyagok Kft., Debrecen, 4030, Borzán Gáspár u. 32.
Zsiráf Építőanyagok Kft., Solymár, 2083 , Várhegy u. 6.
Zsiráf Építőanyagok Kft., Budapest, 1028, Hidegkúti út 355
Zsolev 2002 Kft., Lábatlan , 2541 , Rákóczi u. 296.
Zsolev 2002 Kft., Bük, 9737 , Petőfi u. 29.
Ádám Tüzép Kft., Békéscsaba, 5600 , Kun u. 59.
Árki kereskedelmi Kft., Győr , 9026 , Vízmű u. 2.
Árki Kereskedelmi Kft., Győr, 9026, Vízmű u. 2.
Árkád '93 Kft., Szombathely, 9700, Középhegyi u. 7.
Átrium Márka Bt., Kisbér, 2870 , Kossuth L. u. 63.
Éberhardt Ház Kft., Budapest , 1223 , Szabadkai út 22.
Épduker Magyarország Kft., Dunaújváros, 2400 , Budai Nagy Antal út 1.
Épfa-Terv Kft., Pálháza, 3994, Petőfi u. 1.
Épfer Trans Kft., Pétervására, 3250, Orgona u. 17.
Épforg Kft., Letenye, 8868, József A. u. 10.
Épforg Kft., Nagykanizsa, 8800, Magyar u. 114-116.
Épforg Kft., Nagyrécse, 8756, Táncsics M. u. 46.
Épforg Kft., Zalakaros, 8749, Kossuth L. u. 23.
Éptex Kft., Győr-Ménfőcsanak, 9012, Mérföldkő magánút 6.
Építők Forrása Kft., Székesfehérvár, 8000, Budai út 408.
Építők Társa Kft., Székesfehérvár, 8000, Budai út 20258/1. hrsz. Budai út vége
Építők Áruháza, Hatvan, 3000, Horváth Mihály út 73.
Új-Ház Centrum Budapest Zrt., Diósd , 2049 , Balatoni út 10.
Új-Ház Centrum Budapest Zrt., Budapest, 1214 , II. Rákóczi F. u. 372/b.
Új-Ház Merkbau, Kecskemét, 6000, Halasi út 19.
újHÁZ Centrum Seregélyesi út, Székesfehérvár, 8000, Seregélyesi út 98.